Veardi Holistic

Etica serviciilor noastre

DECLARAȚIE
DE STABILIRE A UNUI COD DE ETICĂ
– Etica serviciilor noastre

 • SERIE DE PRINCIPII ȘI STANDARDE – Etica serviciilor noastre
  1. RESPECTAREA DREPTURILOR ŞI DEMNITĂŢII ORICĂREI PERSOANE – vom avea permanent în atenţie faptul că orice persoană are dreptul să-i fie apreciată valoarea de fiinţă umană înnăscută şi că această valoare nu este sporită sau diminuată de cultură, naţionalitate, etnie, culoare sau rasă, religie, sex sau orientare sexuală, statut marital, abilităţi fizice sau intelectuale, vârstă, statut socioeconomic sau orice altă caracteristică personală, condiţie sau statut. – Etica serviciilor noastre
   i. Ne desfăşurăm activitatea, manifestând respect faţă de trăirile, experienţele, cunoştinţele, valorile, ideile, opiniile şi opţiunile celorlalţi.
   ii. Nu angajăm public în prejudicierea imaginii celorlalţi şi nu vom manifesta inechitate pe criterii de cultură, naţionalitate, etnie, rasă, religie, sex, orientare sexuală şi nici nu ne angajăm în remarci sau comportamente ce aduc prejudicii demnităţii celorlalţi.
   iii. Vom evita ori refuza să participăm la activităţi şi practici ce nu respectă drepturile legale, civile, ori morale ale celorlalţi.
   iv. Vom refuza să consiliem, să educăm ori să furnizăm informaţii oricărei persoane care, după opinia noastră, va utiliza cunoştinţele şi îndemânarea dobândită pentru a viola drepturile fundamentale ale omului.
   v. Ne vom asigura că, sub nici o formă, consimţământul informat al clientului/participantului nu este dat în condiţii de coerciţie sau sub presiune.
   vi. Vom avea grijă ca, în furnizarea de servicii terapeutice ori în activitatea de cercetare, să nu se violeze spaţiul privat personal sau cultural al clientului/subiectului, fără o permisiune clară şi o garanţie că putem face acest lucru.
  2. RESPONSABILITATE PROFESIONALĂ ŞI SOCIALĂ – manifestăm o maximă responsabilitate pentru starea de bine a oricărui individ, familiei, grupului ori comunităţii faţă de care ne exercităm rolul de terapeuți. Această preocupare include atât pe cei direct cât şi pe cei indirect implicaţi în activităţile lor, prioritate având cei direct implicaţi. – Etica serviciilor noastre
   i. Vom proteja şi promova starea de bine şi vom evita provocarea de daune clienţilor, participanţilor la cercetare, colegilor de profesie şi a celorlalţi, asumându-ne cu responsabilitate consecinţele propriilor lor acţiuni.
   ii. Vom respecta dreptul persoanei de a sista, fără nici o justificare, participarea sa la serviciul furnizat, în calitate de client, sau la activităţi de cercetare ştiinţifică, în calitate de subiect.
   iii. Vom refuza să îndrume, să instruiască ori să furnizeze informaţii celor care, după judecata lor, vor putea utiliza greşit cunoştinţele şi deprinderile, voluntar sau involuntar, în dauna celorlalţi. iv. Vom respecta legile şi reglemantările societăţii, comunităţii în care activăm. Dacă legile sau reglementările intră în conflict cu principiile etice, vom face tot posibilul să respectăm principiile etice.
  3. INTEGRITATE PROFESIONALĂ – vom căuta să manifestăm cel mai înalt grad de integritate morală şi profesională în toate relaţiile noastre şi de asemenea nu vom permite sau tolera practicile incorecte şi discriminatorii. – Etica serviciilor noastre
   i. nu practicăm, nu îngăduim, nu instigăm, nu colaborăm şi nu consimțim sau facilităm nici o formă de discriminare.
   ii. Vom onora toate promisiunile şi angajamentele asumate prin orice tip de convenţie. Dacă apar situaţii de forţă majoră, vom informa şi vom oferi explicaţii complete şi sincere părţilor implicate.
   iii. Vom promova acurateţea, obiectivitatea, onestitatea şi buna-credinţă în activităţile noastre profesionale. În aceste activităţi nu vom fura, înşela, şi nu ne vom angaja în fraudă, eludări, subterfugii sau denaturări intenţionate ale faptelor.
   iv. Vom evita orice imixtiuni care afectează calitatea actului profesional, fie că e vorba de interese personale, politice, de afaceri sau de alt tip.
   v. Vom evita să oferim recompense exagerate pentru a motiva un individ sau un grup să participe într-o activitate care implică riscuri majore şi previzibile.
   vi. Vom evita relaţiile multiple şi alte situaţii care pot prezenta un conflict de interese sau care pot reduce capacitatea noastră de a fi obiectivi şi imparţiali.
   vii. Vom fi reflexivi, deschişi şi conştienţi de limitele noastre personale şi profesionale.
   viii. Nu vom contribui, fie singuri, fie în colaborare cu alţii, la nici un fel de practici care pot viola libertatea individuală sau integritatea fizică sau psihologică a oricărei persoane.
  4. STANDARDE DE COMPETENŢĂ – avem obligaţia să ne cunoaștem foarte bine limitele de competenţă în oferirea de servicii, în activitatea de predare sau de cercetare. – Etica serviciilor noastre
   i. Ne vom angaja numai în acele activităţi profesionale pentru care avem cunoştinţele, aptitudinile, atitudinile, experienţa şi atestarea necesare.
   ii. Avem obligaţia să depunem permanent un efort de menţinere şi dezvoltare a competenţelor prin informare permanentă, programe de formare profesională de specialitate, consultări cu ceilalţi specialişti din domeniu ori prin cercetări care ne conducă spre creşterea competenţei profesionale.
   iii. Avem obligaţia de a fi conştienţi de limitele procedurilor folosite, indiferent de tipul de activitate. Vom avea grijă ca furnizarea serviciilor, cercetarea ştiinţifică, prezentarea rezultatelor concluziilor să fie făcută cu maximă obiectivitate, evitând orice tendinţă de prezentare parţială sau cu tentă subiectivă.
   iv. Atunci când realizăm că din motive de sănătate ori din cauza unor probleme personale nu mai putem oferii în condiţii de competenţă o anumită activitate profesională, vom cere sprijin şi asistenţă profesională pentru a decide dacă trebuie să ne limităm, suspendăm sau să încheiem respectiva activitate profesională.
  5. STANDARDE CU PRIVIRE LA RELAŢIILE UMANE – Etica serviciilor noastre
   i. Vom manifesta preocupare faţă de clienţi, participanţi la cercetare, supervizaţi sau angajaţi, căutând să nu producem acestora daune sau suferinţă, iar dacă acestea sunt inevitabile le vor minimiza pe cât posibil.
   ii. Nu ne vom angaja sub nici un motiv într-o formă sau alta de hărţuire fie că aceasta este sexuală, emoţională, verbală sau nonverbală.
   iii. Nu ne vom angaja în comportamente de defăimare sau de abuz (fizic, sexual, emoţional, verbal sau spiritual) faţă de persoanele cu care venim în contact în timpul activităţii noastre profesionale.
   iv. Vom evita pe cât posibil relaţiile multiple, adică relaţiile în care noi îndeplinim simultan mai multe roluri într-un context profesional.
   v. Vom clarifica natura relaţiilor multiple pentru toate părţile implicate înainte de obţinerea consimţământului, fie că oferă servicii terapeutice ori conduc cercetări cu indivizi, familii, grupuri ori comunităţi la cererea sau pentru a fi utilizate de către terţi. A treia parte poate fi şcoala, instanţa judecătorească, diverse agenţii guvernamentale, companii de asigurări, poliţia ori anumite instituţii de finanţare, etc.
   vi. Nu vom exploata şi nu vom profita, sub nici o formă, de persoanele faţă de care, prin profesie sau poziţie, manifestăm un ascendent de autoritate (clienţi, ucenici, participanţi la cercetare, supervizaţi, angajaţi). Orice formă de exploatare sau abuz de autoritate fiind strict interzisă.
   vii. Vom avea grijă, să permitem participarea activă şi deplină a celorlalţi la deciziile care îi afectează direct, respectând dorinţele justificate şi valorificând opiniile acestora, ori de câte ori este posibil.
   viii. Ne vom abţine de la intrarea într-un rol profesional atunci când din motive de ordin personal, ştiinţific, legal, profesional, financiar: (1) poate fi afectată obiectivitatea, competenţa sau eficienţa activităţii noastre profesionale și/sau (2) faţă de clienţi/subiecţi există riscul exploatării sau producerii unor daune.
   ix. Înainte de începerea oricărui tip de serviciu terapeutic (evaluare, terapie, consiliere, etc.) vom obţine consimţământul informat din partea tuturor persoanelor independente sau parţial dependent implicate, excepţie făcând circumstanţele în care există nevoi urgente (de ex. tentative sau acţiuni suicidare). În astfel de circumstanţe, vom continua să acţionăm, cu asentimentul persoanei, dar vom căuta să obţinem cât se poate de repede consimţământul informat.
   x. Ne vom asigura că în procesul de obţinere a consimţământului informat următoarele puncte au fost înţelese: scopul şi natura activităţii; responsabilităţile mutuale; beneficiile şi riscurile; alternativele; circumstanţele unei încetări a acţiunii; opţiunea de a refuza sau de a se retrage în orice moment, fără a suferi vreun prejudiciu; perioada de timp în care e valabil consimţământul; modul în care se poate retrage consimţământul dacă se doreşte acest lucru.
   xi. Dacă din motive de boală sau datorită unor evenimente survenite în viaţa terapeutului acesta nu mai poate continua oferirea serviciului în bune condiţii, vom depune toate eforturile pentru a se asigura de continuitatea serviciului oferit, îndrumând clientul spre un coleg de profesie cu competenţa necesară şi pe cât posibil cu consimţământul clientului.
   xii. Cu excepţia cazurilor de forţă majoră, de urgenţă (perturbări ale funcţionării psihice, în termenii pericolului iminent, care necesită intervenţie imediată), terapeutul acţionează respectând dreptul clientului de a refuza sau a opri prestarea unui serviciu de terapie.
  6. STANDARDE DE CONFIDENŢIALITATE – Etica serviciilor noastre
   i. Relaţia dintre terapeut şi beneficiarii serviciilor lor este adesea o relaţie foarte sensibilă ce necesită realizarea unei alianţe pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii profesionale, motiv pentru care confidenţialitatea este obligatorie. Atunci când din motive ce nu pot fi evitate, terapeutul nu mai poate păstra confidenţialitatea, acesta va înceta să mai ofere serviciul respectiv.
   ii. Vom proteja confidenţialitatea tuturor informaţiilor adunate în timpul activităţilor noastre profesionale şi ne vom abţine de la dezvăluirea informaţiilor pe care le deţin despre colegi, clienţii colegilor, ucenici şi membrii organizaţiilor, excepţie făcând situaţiile: pentru protecţia sănătăţii publice, pentru prevenirea unui pericol iminent, pentru prevenirea săvârşirii unei fapte penale sau pentru împiedicarea producerii rezultatului unei asemenea fapte ori pentru înlăturarea urmărilor prejudiciabile ale unei asemenea fapte. Divulgarea, de către terapeuți, a unor date care le-au fost încredinţate sau de care au luat cunoştinţă în virtutea profesiei, dacă aceasta este de natură a încălca clauza de confidenţialitate, este interzisă.
   iii. Vom clarifica ce măsuri se vor lua pentru protejarea confidenţialităţii şi ce responsabilităţi familiale, de grup ori comunitare au pentru protejarea confidenţialităţii, atunci când desfăşurăm activităţi de cercetare sau oferim servicii. Înainte de primirea consimţământului terapeutul va informa clientul cu privire la limitele confidenţialităţii şi condiţiile în care acesta poate fi încălcat, precum şi asupra utilizării posibile a informaţiilor rezultate în urma activităţii sale.
   iv. Putem împărtăşi informaţiile confidenţiale cu alţii numai cu consimţământul celor vizaţi ori de o aşa manieră încât cei vizaţi să nu poată fi identificaţi, excepţie făcând situaţiile justificate de lege sau în circumstanţe de iminenţă sau posibilă vătămare fizică sau crimă.
   v. În cazul în care cu acelaşi client lucrează doi terapeuți în acelaşi timp, aceştia vor colabora pe cât posibil, fără restricţii de confidenţialitate, exceptie făcând situaţia în care există o opoziţie clară din partea clientului în acest sens. De asemenea personalul auxiliar va păstra confidenţialitatea informaţiilor la care are acces prin natura activităţiilor sale.
   vi. Rezultatele, documentările şi notiţele terapeutului pot fi folosite numai într-o formulă care păstrează cu rigurozitate anonimatul.
   vii. În cazul în care există terţi implicaţi în activitatea profesională a terapeutului, acesta va clarifica cu părţile implicate limitele confidenţialităţii, condiţiile de păstrare a confidenţialităţii şi nu va da curs nici unei solicitări, venite de la o terţă parte în dezvăluirea de informaţii confidenţiale, decât în condiţiile respectării legi şi limitelor confidenţialităţii.
  7. STANDARDE DE ÎNREGISTRARE, PRELUCRARE ŞI PĂSTRARE A DATELOR – Etica serviciilor noastre
   i. Terapeutul trebuie să obţină permisiunea clienţilor/subiecţilor sau a reprezentanţilor lor legali înainte de a efectua înregistrări audio, video sau scrise în timpul furnizării serviciilor sau în cercetare.
   ii. Vom colecta numai acele date care sunt relevante pentru serviciul oferit şi vom lua toate măsurile pentru a proteja aceste informaţii. Originalul şi eventualele copii ale acestor informaţii pot fi păstrate numai cu acordul clienţilor.
   iii. Ne vor asigura că înregistrările asupra cărora avem control rămân identificabile numai atât timp cât sunt necesare pentru scopul pentru care au fost realizate şi prezintă ca anonimă ori distruge orice înregistrare aflată sub controlul nostru şi care nu mai e nevoie să fie identificabilă personal.
   iv. Datele colectate, înregistrate şi pot fi transferate către terapeuți care preiau clienţii, consultate şi utilizate de colegi de profesie indiferent de forma de atestare, dacă persoanele vizate şi-au dat în mod neechivoc consimţământul, iar acest consimţământ nu a fost retras.
   v. Dacă terapeutul renunţă la practica sa profesională prin intermediul căreia a realizat acele înregistrări sau dacă acesta se pensionează, va căuta să distrugă înregistrările respective. Înregistrările pot fi plasate către un alt terapeut numai cu consimţământul celor implicaţi, obţinut în prealabil, pentru acele înregistrări. În situaţia suspendării sau încetării dreptului de liberă practică datele vor fi distruse, dacă nu se impune transferarea lor.
  8. STANDARDE DE ONORARII ŞI TAXE – Etica serviciilor noastre
   i. Pentru orice serviciu profesional oferit de terapeuți, aceştia au dreptul să primească onorarii sau salarii negociate în mod liber cu beneficiarul sau cu o terţă parte.
   ii. Terapeuții vor căuta să stabilească, de comun acord cu beneficiarul serviciului oferit, care este valoarea şi modalitatea de percepere a onorariului în condiţiile legilor în vigoare şi fără o falsă prezentare a cuantumului acestui onorariu.
   iii. Dacă din motive justificate, serviciul oferit necesită restrângeri şi limitări, acordul iniţial va fi renegociat cât mai curând posibil. Terapeuții îşi rezervă dreptul de a modifica valoarea onorariului în funcţie de situaţiile obiective noi apărute, cu notificarea prealabilă şi cu acordul clientului.
   iv. Dacă terapeutul oferă un serviciu (consultanţă, administrativ etc.) în care onorariul nu se percepe de la beneficiar, ci revine sub forma unei remunerări de la o a treia parte, remunerarea se va face, pe cât posibil, pentru serviciul oferit şi nu pe alte criterii specifice acestor terţi (diverse instituţii sau organizații).
   v. Onorariul fixat va depinde de calitatea serviciului oferit şi competenţele profesionale ale terapeutului, însă terapeuții vor avea grijă să nu ceară un onorariu disproporţionat faţă de valoarea serviciului oferit. Terapeuții nu vor exploata beneficiarii serviciilor lor şi vor explicita, dacă e cazul, valoarea onorariului stabilit.
  9. CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI VALORIFICAREA REZULTATELOR – Etica serviciilor noastre
   i. În cercetările lor, terapeuții vor căuta, pe cât posibil, să promoveze cele mai noi metodologii de cercetare utilizate de comunitatea internaţională, respectând atât standardele de rigoare ştiinţifică cât şi standardele etice.
   ii. Atunci când terapeuții au nevoie de aprobare, din partea unei instituţii, pentru desfăşurarea cercetărilor, aceştia vor furniza toate datele necesare pentru acordarea aprobării şi vor avea în vedere ca protocolul de cercetare să corespundă aprobărilor primite.
   iii. În obţinerea consimţământului informat, terapeuții vor aduce la cunoştinţa participanţilor scopurile cercetării, durata, procedurile utilizate, riscurile, beneficiile inclusiv compensaţiile financiare, limitele confidenţialităţii, dreptul oricui de a se retrage din cercetare şi în general toate datele pe care participanţii le solicită şi de care au nevoie pentru a-şi da consimţământul. În cazul în care există posibilitatea producerii unor daune şi suferinţă, terapeuții au obligaţia să o minimizeze pe cât posibil.
   iv. Terapeuții vor obţine consimţământul informat de la toţi participanţii la cercetare pentru înregistrările audio şi video, înaintea efectuării acestora, oferind garanţii că acestea vor fi utilizate numai într-o manieră în care identificarea nu poate produce daune celor implicaţi.
   v. Terapeuții nu vor face studii şi cercetări care implică proceduri de prezentare ascunsă/falsă a modelului de cercetare decât dacă alternativa de prezentare corectă nu este fezabilă ştiinţific sau aduce o alterare evidentă concluziilor cercetării. În acest caz, participanţii vor fi informaţi de utilizarea unui astfel de model de cercetare şi vor participa numai dacă îşi dau consimţământul, putând oricând să-şi retragă datele din cercetare. Cercetarea, în acest caz, poate fi derulată numai dacă nu poate produce suferinţă sau daune participanţilor.
   vi. Terapeuții se pot dispensa în cadrul cercetărilor de consimţământul informat al participanţilor numai dacă (a) cercetarea nu poate produce în nici un fel daune (observaţii naturale, practici educaţionale sau curriculare, chestionare anonimă, cercetare de arhive) sau (b) este permisă de reglementări legislative.
   vii. Terapeuții vor căuta să examineze etic, independent, adecvat drepturilor omului şi să ia toate măsurile de protecţie pentru orice cercetare ce implică grupuri vulnerabile şi/sau persoane cu incapacitate de a-şi da consimţământul informat, înainte de a lua decizia de a începe.
   viii. Terapeuții nu se vor folosi de persoane cu incapacitate de a-şi da consimţământul în nici un studiu sau cercetare, dacă studiul sau cercetarea avută în vedere poate fi finalizată la fel de bine cu persoane care au capacitatea deplină de a-şi da consimţământul informat.
   ix. Terapeuții vor evita să propună şi să acorde participanţilor la cercetare compensaţii financiare excesive sau alte forme de stimulente pentru participarea la cercetare şi care pot favoriza obţinerea consimţământului, cu atât mai mult atunci când sunt evidenţe clare că există riscul producerii de suferinţă şi daune în timpul cercetării.
   x. Terapeuții nu au voie să prezinte date false pentru care nu au fost făcute în realitate măsurători. Dacă vor constata erori de prezentare a datelor sau de prelucrare a acestora vor face toţi paşii necesari pentru corectarea acestora, altfel vor retrage şi anula cercetarea.
  10. DEFINIREA TERMENILOR – Etica serviciilor noastre
   i. Terapeutul reprezintă orice persoană care practică vreo formă de terapie, indiferent de atestare, și/sau este membru, asociat, absolvent afiliat, sau străin afiliat la vreo organizație terapeutică
   ii. Clientul reprezintă o persoană, un cuplu (ca relaţie), o familie sau grup (inclusiv organizaţie sau comunitate) căruia i se oferă servicii terapeutice din partea unui terapeut. Clienţii, participanţii la cercetări, studenţii şi orice alte persoane cu care terapeutul vine în contact în timpul activităţii sale profesionale sunt independenţi dacă în mod independent au stabilit un contract ori şi-au dat consimţământul informat. Persoanele sunt parţial dependente dacă decizia contractului sau a consimţământului informat este împărţită de două sau mai multe părţi (ex. părinţi şi conducerea şcolii, muncitori şi conducerea instituţiei, adult şi familia sa). Persoanele sunt considerate complet dependente dacă acestea nu pot sau pot în foarte mică măsură să aleagă între a primi sau nu un serviciu ori să participe la o activitate (ex. pacienţii care au fost involuntar în supuşi unor intervenţii psihiatrice, copiii foarte mici implicaţi în proiecte de cercetare).
   iii. Subiect reprezintă o persoană care participă la un proiect de cercetare ştiinţifică, fie că face parte din grupul experimental, fie că are rol de martor.
   iv. Ceilalţi reprezintă orice individ sau grup cu care terapeutul vine în contact în decursul muncii sale. Acest termen include, dar nu se limitează la, participanţii la cercetare; clienţi în căutare de ajutor; ucenici; supervizori; angajaţi; colegi; patroni; a treia parte şi orice membru public în general.
   v. Drepturile legale ori civile reprezintă acele drepturi protejate prin lege şi recunoscute ca atare.
   vi. Drepturile morale reprezintă drepturile fundamentele şi inalienabile ale omului care pot fi sau nu protejate total de legile în vigoare. Un loc aparte, ca semnificaţie, pentru terapeuți îl ocupă spre exemplu dreptul la: egală justiţie; onestitate; dezvoltarea unei intimităţi adecvate; autodeterminare; libertate personală. Protejarea unor aspecte ale acestor drepturi pot implica practici care nu sunt conţinute sau controlate de către legile în vigoare. În plus drepturile morale nu se limitează la cele menţionate în această definiţie.
   vii. Discriminarea reprezintă activitatea care prejudiciază ori promovează prejudecăţi cu privire la persoane datorită culturii acestora, naţionalităţii, etniei, culorii sau rasei, religiei, sexului sau orientării sexuale, statutului marital, abilităţilor fizice sau intelectuale, vârstei, statutului socio-economic şi oricăror alte preferinţe, caracteristici personale, condiţii sau statute.
   viii. Hărţuirea sexuală include una sau ambele situaţii: (i) Utilizarea puterii ori autorităţii în încercarea de a forţa o persoană să se angajeze sau să tolereze activităţi sexuale. Aici intră intimidarea sau forţarea pentru noncomplianţă ori promisiunea unor compensaţii sau recompense pentru complianţă. (ii) Angajarea în mod deliberat şi repetat în comentarii sexuale nesolicitate, anecdote, gesturi sau atingeri dacă aceste comportamente sunt: ofensatorii şi nu sunt bine primite, creează un mediu de lucru ostil ori intimidant ori se aşteaptă să fie dăunător pentru client.
   ix. Relaţia multiplă. O relaţie se consideră a fi multiplă şi în cazul în care: a. se exercită cel puţin două roluri profesionale în raporturile cu o persoană b. exista o relaţie profesională cu o persoană şi cel puţin o altă relaţie cu o altă persoană dar care este rudă sau cunoştinţă apropiată a celei dintâi. c. există o cunoştinţă comună şi apropiată atât terapeutului cât şi persoanei care beneficiază de suportul terapeutului. Evitarea relaţiilor multiple se face în spiritul respectării principiilor pentru păstrarea obiectivităţii, competenţei şi eficienţei activităţilor desfăşurate de terapeuți.
   x. Exploatarea clientului – exploatarea necunoaşterii, a lipsei de experienţă sau a stării de slăbiciune a persoanelor vulnerabile datorita stării psihice, pentru a le determina să accepte servicii terapeutice în condiţii prejudiciabile pentru acestea.

Ia legătura cu noi accesând secțiunea Contact.

Our Facebook Page!

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.

0