Termeni și Condiții

I. DEFINIȚII ȘI TERMENI

1.1. Veardi este denumirea comercială a echipei de profesioniști independenți, asociere în participațiune fără personalitate juridică, formată din:

 • Gullbrand Arvid Rune Întreprindere Individuală, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Poet Grigore Alexandrescu nr. 22/30, jud. Cluj, România, CUI. 35902677, Nr. Reg. Com. F12/361/2016, EUID ROONRC.F12/361/2016, reprezentată de Arvid Gullbrand, în calitate de titular, și

 • Băețică Gabriela Andreea Întreprindere Individuală, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Șerpuitoare nr. 29B/4, jud. Cluj, România, CUI 47387745, Nr. Reg. Com. F12/2156/2022, EUID ROONRC.F12/2156/2022, reprezentată de Gabriela Băețică, în calitate de titula, și

 • Miroțoi Irina Întreprindere Individuală, cu sediul în Sat Floreşti, Comuna Floreşti, Strada RĂZOARE, Nr. 7B, Ap. 14, Judet Cluj, România, CUI 49663189, Nr. Reg. Com. F12/245/2024, EUID ROONRC.F12/245/2024, reprezentată de Irina Miroțoi, în calitate de titular.

1.2. Prestator – entitățile juridice enumerate la pct. 1.1

1.3. Client – orice persoană fizică care are vârsta peste 18 ani sau persoană juridică

1.4. Site – pagina de prezentare cu adresa web www.veardi.ro și subdomeniile acesteia, proprietate a Gullbrand Arvid Rune Întreprindere Individuală

1.5. Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Prestator și Client prin care Clientul transmite Prestatorului intenția sa de a achiziționa Servicii

1.6. Servicii – orice serviciu comandat de Client, parte din oferta Veardi

1.7. Serviciu solicitat – acel serviciu pentru care Clientul își manifestă intenția de a-l achiziționa

1.8. Serviciu planificat – acel serviciu pentru care Clientul a convenit cu Prestatorul să-l achiziționeze

1.9. Documentație / Documentație completă – cumulul de documente necesare de la Client în vederea prestării serviciilor

1.10. Persoana de contact – persoana desemnată de o parte pentru contactul cu cealaltă

1.11. Conturi electronice EU Login, SAAS și CPNP – spațiu virtual din cadrul europa.eu administrat de instituțiile UE, destinat notificărilor produselor cosmetice

II. DOCUMENTE CONTRACTUALE

2.1. Prin înregistrarea unei Comenzi, Clientul este de acord cu forma de comunicare (telefonic, e-mail, cloud) prin care Prestatorul își derulează operațiunile comerciale.

2.2. Notificarea primită de către Client, după efectuarea Comenzii, respectiv a bonului de comandă, are rol de informare și reprezintă acceptarea Comenzii. Această notificare se face electronic prin e-mail.

2.3. Pentru motive justificate, Prestatorul poate modifica cantitatea Serviciilor din Comandă. Dacă modifică cantitatea de Servicii din Comandă va anunța Clientul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon an persoanei de contact.

III. OBIECTUL CONTRACTULUI

3.1. Obiectul contractului îl reprezintă furnizarea de servicii profesionale conexe introducerii pe piața europeană a produselor cosmetice, respectiv, dar nu limitându-se la și mereu în competențele și abilitățile Prestatorului și a partenerilor asociați sau subcontractați:

 • întocmire dosar de produs (PIF – Product Information File)

 • întocmire rapoarte de evaluare a produselor cosmetice (CPSR – Cosmetic Product Safety Report)

 • creare conturi electronice EU Login, SAAS și CPNP în numele Clientului

 • accesarea conturilor în vederea realizării operațiunilor de notificare a produselor cosmetice

 • pre-evaluare a ale formulelor cosmetice pentru a determina și a verifica marjele de siguranță

 • întocmirea sau revizuirea textelor etichetelor produselor cosmetice

 • configurarea / reconfigurarea formulelor cosmetice

 • alte servicii conexe celor anterioare.

3.2. Modalitatea de organizare generală a Prestatorului în vederea prestării serviciilor:

 1. primirea solicitării

 2. pre-configurarea serviciilor și stabilirea listei documentației necesare

 3. transmiterea ofertei tarifare aferente serviciilor solicitate

 4. planificarea serviciilor

 5. transmiterea bonului de comandă pentru serviciile planificate

 6. primirea documentației

 7. emiterea facturii aferente serviciilor planificate la darea în lucru a documentației

 8. prestarea serviciilor

 9. livrarea documentelor întocmite – unde este cazul.

3.3. Lista documentației complete necesară de la Client pentru prestarea serviciilor se va comunica Clientului specific pentru serviciile solicitate.

3.4. Disponibilitatea Prestatorului pentru prestarea serviciilor este de Luni până Vineri, cu excepția zilelor de sărbătoare legală (aferente legislației României) și a repausului / concediului anunțat, prin mijloacele de contact menționate în pagina de Contact a paginii web https://veardi.ro/contact/ și https://veardi.ro/en/contact-en/

3.5. Prestatorul va face programarea prestării serviciilor în consens cu Clientul.

3.6. Activitatea urmează a se desfășura primordial la distanță prin mijloace electronice.

3.7. Documentele se emit, la alegerea Clientului, în limba română (RO), engleză (EN) sau spaniolă (ES).

IV. TERMENUL CONTRACTULUI

4.1. Contractul va avea termenul precizat în bonul de comandă, în condiția primirii de către Prestator de la Client, a documentației complete în termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea bonului și a achitării facturii în termenul de scadență.

4.2. Termenul se va prelungii cu perioada de decalaj de la termenele de la pct. 4.1 până la primirea documentației complete și, respectiv, a achitării facturii.

4.3. Contractul se consideră finalizat între Prestator și Client în momentul primirii de către Client de la Prestator, prin mijloace electronice a notificării de expediere a Comenzii.

V. TARIFE ȘI MODALITATEA DE PLATA

5.1. Tarifele prestării serviciilor se vor notifica în scris prin ofertă de servicii.

5.2. Facturarea se va efectua la primirea documentației complete, în baza planului de activitate convenit cu Clientul.

5.3. Facturarea se efectuează de facto în RON (Romanian New Leu), dar poate fi operată în altă valută din Uniunea Europeană, respectiv: EUR, BGN, CZK, DKK, HUF, PLN și SEK, ca opțiune a Clientului notificată Prestatorului.

5.4. Clientul va efectua plata în termen de 5 zile lucrătoare sau altfel convenit prin scadență, întotdeauna prin transfer bancar în contul bancar al Prestatorului menționat în factură.

VI. RESPONSABILITĂȚILE PĂRȚILOR

6.1. Prestatorul este responsabil:

 • să deruleze relația cu Clientul în bună credință;

 • să presteze serviciile planificate în termenul convenit;

 • să întocmească documentele solicitate / planificate conform prevederilor actelor normative în vigoare și să răspundă solicitărilor cu privire la acestea;

 • să emită bonul de comandă și factura spre plată;

 • să utilizeze în mod rezonabil și doar în scopul decis în acord cu Clientul, toate informațiile, documentele, credențialele de acces, bunurile și spațiile Clientului;

 • să păstreze secretul profesional al Clientului și să se asigure că informațiile, documentele, credențialele de acces, deținute despre activitatea acestuia sunt în deplină siguranță, în strictă conformitate cu Politica de Confidențialitate disponibilă la adresa web https://veardi.ro/politica-de-confidentialitate/ și https://veardi.ro/en/privacy-policy-en/ – ca acord de confidentialitate.

6.2. Clientul este responsabil:

 • să deruleze relația cu Prestatorul în bună credință;

 • să solicite Prestatorului programări pentru prestarea serviciilor;

 • să plătească Prestatorului sumele pentru serviciile solicitate / planificate;

 • să asigure Prestatorului acces la informațiile, documentele, bunurile și spațiul deținute pentru desfășurarea activității;

 • să transmită documentația completă necesară întocmirii documentelor solicitate

 • să desemneze o persoană de contact în relația cu Veardi.

VII. CONDIȚII ÎNCETARE CONTRACT

7.1. Contractul încetează în următoarele condiții:

a) conform art. 4.3;

b) prin acordul părților;

c) de drept, pentru neîndeplinirea clauzelor contractuale;

d) cauzat de forță majoră.

VIII. FORȚA MAJORĂ

8.1. Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forță majoră, așa cum este definită de lege.

8.2. Partea care invoca forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 60 zile producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

8.3. Dacă în termen de 90 de zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele sa pretindă daune-interese.

IX. LITIGII

9.1. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind prezentul contract să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.

9.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

9.3. Restricționarea accesului la informațiile / platformele de lucru sau nepredarea documentelor necesare ce țin de buna desfășurare a activității Prestatorului, așa cum este prevăzut în legislația în vigoare, nu constituie litigiu și nu exonerează Clientul de plata serviciilor parțial / incomplet prestate.

X. CLAUZE FINALE

10.1. Modificarea prezentului document, respectiv a Termenilor și Condițiilor, se realizează unilateral, fără vreun preaviz, și se comunică Clientului pentru care există activități în derulare prin persoana de contact.

10.2. Prezentul document, împreună cu Politica de Confidențialitate formează contractul cadru de prestări servicii.

10.3. Contractul cadru intră în vigoare și este acceptat de către Client de la data planificării serviciilor și reprezintă voința părților.

10.4. Orice altă înțelegere dintre părți se va completa prin anexă.

10.5. În cazul în care părțile își încalcă obligațiile, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligației respective nu înseamnă că ea a renunțat la acest drept al său.

T&C v_2.0 / 02.03.2024